III

2021

REKRUTACJA, RUCH KADROWY,
BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI A COVID-19.

Procedury, narzędzia, dokumentacja

15 zestawów | 135 dokumentów

JUŻ GOTOWY!

 • Aktualne procedury związane z nauczaniem zdalnym i hybrydowym
 • Wnioski, zarządzenia i protokoły rekrutacji do szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • Procedury, arkusze, pisma związane ze stanowiskiem dyrektora
 • Dokumentacja oceny pracy nauczycieli
 • Dokumentacja stosunku pracy, urlopy, ZFŚS

DOKUMENTACJA DYREKTORA SZKOŁY
III
2021

REKRUTACJA, RUCH KADROWY, BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI A COVID-19.

Procedury, narzędzia, dokumentacja

Przedłużający się stan pandemii COVID-19 i zmieniające się średnio co trzy tygodnie wytyczne odnośnie sposobu funkcjonowania szkół wymagają stałego śledzenia i dostosowywania nie tylko dokumentacji, ale przede wszystkim faktycznych procedur postępowania w placówkach oświatowych.

Aktualne postępowania rekrutacyjne do szkół podstawowych i ponadpodstawowych muszą odbywać się zgodnie z najnowszymi wytycznymi i z uwzględnieniem zmienionych terminów m.in. egzaminu ósmoklasisty.

Pojawiły się także wytyczne i procedury związane z klasyfikacją uczniów, powierzeniem lub przedłużeniem obejmowania stanowiska dyrektora oraz oceną pracy nauczyciela.

Wśród najbardziej absorbujących aktualnie tematów znajduje się także jakość nauczania zdalnego i jego ewaluacja oraz sposoby udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie pandemii.

Przygotowaliśmy dla Państwa kompletną dokumentację z najbardziej aktualnym stanem prawnym, zebraną w pakiecie online MARZEC 2021. REKRUTACJA, RUCH KADROWY, BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI A COVID-19. Procedury, narzędzia, dokumentacja

Publikacja uwzględnia:

Stan prawny na 22 marca 2021 r.

W tym

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wraz ze wszystkimi 11 zmianami, łącznie z:

Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Wydanie MARZEC 2021 r. obejmuje:

 1. Obowiązki Dyrektora Szkoły
  1. Obowiązki dyrektora szkoły w kwietniu 2021 r.
  2. Obowiązki dyrektora szkoły w maju 2021 r.
 2. Nauczanie zdalne. Nauczanie hybrydowe. Procedury
  1. Procedury określające warunki i sposób przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w okresie pandemii COVID-19
  2. Procedury określające warunki i sposób realizacja nauczania hybrydowego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z pandemią COVID-19
 3. Narzędzia nadzoru pedagogicznego
  1. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne
  2. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej w zakresie edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u uczniów
  3. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych
  4. Sprawozdanie z ewaluacji wewnętrznej. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieciom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
 4. Organizacja roku szkolnego
  1. Aneks do organizacji roku szkolnego
  2. Przekazanie organizacji związkowej projektu arkusza organizacji
  3. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie projektu arkusza organizacji pracy szkoły na rok szkolny
  4. Wniosek do organu prowadzącego o zatwierdzenie arkusza organizacji szkoły
 5. Dokumentacja dotycząca stanowiska dyrektora
  1. Arkusz samooceny dyrektora
  2. Ocena cząstkowa pracy dyrektora szkoły/placówki wystawiona przez organ prowadzący
  3. Pismo w sprawie przedłużenia pełnienia obowiązków dyrektora
  4. Powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora w związku z COVID-19
  5. Powierzenie stanowiska dyrektora w nowo zakładanych jednostkach oświatowych w związku z COVID-19
  6. Procedura przedłużenia pełnienia obowiązków dyrektora w związku z COVID-19
  7. Procedura przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora w związku z COVID-19
  8. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora w związku z COVID-19
  9. Umowa o pracę na stanowisku dyrektora dla osoby niebędącej nauczycielem
  10. Wzór wniosku o dokonanie oceny pracy dyrektora
 6. Ocena pracy nauczyciela
  1. Arkusz samooceny lub analizy działań nauczyciela
  2. Harmonogram ustalania oceny pracy nauczycieli szkoły
  3. Karta oceny pracy nauczyciela - wersja 1
  4. Karta oceny pracy nauczyciela - wersja 2
  5. Opinia Rady Rodziców w sprawie oceny pracy nauczyciela
  6. Procedura oceny pracy
  7. Wniosek do doradcy metodycznego lub nauczyciela dyplomowanego o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela
  8. Wniosek do Rady Rodziców o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela
  9. Wniosek do Samorządu Uczniowskiego o opinię w sprawie oceny pracy nauczyciela
  10. Wniosek nauczyciela o dokonanie oceny pracy
  11. Zawiadomienie o wszczęciu procedury oceny pracy
  12. Zawiadomienie związku zawodowego o terminie zapoznania nauczyciela z projektem oceny pracy
 7. Rekrutacja do szkoły podstawowej
  1. Decyzja dyrektora w sprawie odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej
  2. Ewidencja wysłanych upomnień
  3. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
  4. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
  5. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata
  6. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
  7. Pismo przewodniczącego komisji rekrutacyjnej do organu prowadzącego
  8. Pismo przewodniczącego komisji rekrutacyjnej do rodziców
  9. Postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia
  10. Protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej do szkoły podstawowej
  11. Przykładowy harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych
  12. Regulamin Komisji Rekrutacyjnej
  13. Uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata
  14. Wniosek o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej dziecka, które w tej szkole realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
  15. Wniosek o przyjęcie do klasy I dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły
  16. Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej
  17. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia ucznia
  18. Wniosek o wszczęcie egzekucji
  19. Zarządzenie dyrektora w sprawie informacji o terminach rekrutacji
  20. Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej
  21. Zgłoszenie do klasy I dziecka mieszkającego w obwodzie szkoły
  22. Zgłoszenie ucznia do szkoły obwodowej
 8. Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej
  1. Decyzja dyrektora w sprawie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej - wersja 1
  2. Decyzja dyrektora w sprawie odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej - wersja 2
  3. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
  4. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
  5. Pismo przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej do organu prowadzącego
  6. Pismo przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej do rodziców
  7. Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej - wersja 1
  8. Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej - wersja 2
  9. Regulamin Komisji Rekrutacyjnej - wersja 1
  10. Regulamin Komisji Rekrutacyjnej - wersja 2
  11. Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022
  12. Uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata
  13. Wniosek o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego
  14. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia ucznia
  15. Zarządzenie dyrektora w sprawie ocen ze świadectwa uwzględnianych w rekrutacji
  16. Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej - wersja 1
  17. Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej - wersja 2
 9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
  1. Arkusz monitorowania. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym
  2. Arkusz oceny opisowej uczenia niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu umiarkowanym
  3. Informacja dla rodziców o spotkaniu zespołu PPP
  4. Informacja dla rodziców o ustalonych dla dziecka formach PPP
  5. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  6. Plan pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym. Plan miesięczny
  7. Protokół z posiedzenia zespołu
  8. Zarządzenie dyrektora w sprawie powołania zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  9. Zgoda na objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 10. Edukacja domowa
  1. Decyzja ws. rezygnacji ze spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą
  2. Decyzja ws. spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą
  3. Wzór decyzji o odmowie odroczenia obowiązku szkolnego
 11. Ruch kadrowy
  1. Informacja o przekształceniu okresowej umowy o pracę w stosunek pracy na podstawie mianowania
  2. Informacja o przekształceniu okresowej umowy o pracę w umowę na czas nieokreślony
  3. Informacja o przekształceniu okresowej umowy o pracę w umowę na czas nieokreślony
  4. Odwołanie oświadczenia o wypowiedzeniu stosunku pracy
  5. Pismo w sprawie ograniczenia wymiaru zatrudnienia nauczyciela, z którym nawiązano stosunek pracy przez mianowanie
  6. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie  zmian organizacyjnych i niezłożeniu wniosku o przeniesienie w stan nieczynny
  7. Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela wskutek przejścia na emeryturę
  8. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem w razie całkowitej likwidacji placówki
  9. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek cofnięcia skierowania do nauczania religii
  10. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy
  11. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem wskutek uzyskania negatywnej oceny pracy
  12. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok
  13. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania na jego wniosek
  14. Rozwiązanie umowy o pracę podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy  Karta Nauczyciela
  15. Umowa o pracę na czas określony - nauczyciel
  16. Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny
  17. Wzór zgody nauczyciela w ciąży na godziny ponadwymiarowe
  18. Zawiadomienie związków zawodowych o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania
 12. Urlop dla poratowania zdrowia
  1. Decyzja w sprawie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe
  2. Decyzja w sprawie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia
  3. Informacja o odmowie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia
  4. Odwołanie od orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
  5. Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia
  6. Wniosek o udzielenie urlopu na leczenie uzdrowiskowe
  7. Wzór orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia
  8. Wzór skierowania na badanie lekarskie
 13. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  1. Oświadczenie o stanie rodzinnym
  2. Procedura przeglądu danych osobowych w ramach ZFŚS
  3. Regulamin pracy Komisji Socjalnej
  4. Umowa w sprawie pożyczki z ZFŚS przeznaczonej na cele mieszkaniowe
  5. Upoważnienie członka Komisji Socjalnej do przetwarzania danych osobowych
  6. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
  7. Wniosek o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS
  8. Wniosek o przyznanie świadczeń z ZFŚS
  9. Wzór protokołu usunięcia danych osobowych
 14. Monitoring wizyjny
  1. Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego
  2. Regulamin monitoringu wizyjnego
  3. Załącznik nr 1. Wniosek o zabezpieczenie materiału z monitoringu
  4. Załącznik nr 2. Ewidencja monitorowanych miejsc i umieszczenia oznaczeń informacyjnych
  5. Załącznik nr 3. Upoważnienie w zakresie dostępu do systemu monitoringu wizyjnego
  6. Załącznik nr 4. Rejestr osób upoważnionych do obserwowania i odczytu obrazu monitoringu wizyjnego
  7. Załącznik nr 5. Wniosek o udostępnienie danych z monitoringu
  8. Załącznik nr 6. Protokół przekazania na nośniku elektronicznym danych z systemu monitoringu
  9. Załącznik nr 7. Oświadczenie pracownika dot. monitoringu wizyjnego
  10. Załącznik nr 8. Rejestr udostępnionych nagrań z monitoringu wizyjnego
  11. Załącznik nr 9. Rejestr kopii z monitoringu wizyjnego
 15. Zamówienia publiczne w szkołach
  1. Regulamin zamówień publicznych
  2. Schemat stosowania trybu zamówień publicznych
  3. Wytyczne w zakresie postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego
  4. Zapytanie ofertowe

Autorzy

ROMAN LORENS

konsultant ds. organizacji i zarządzania oświatą, lider i koordynator doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu realizacji podstawy programowej; były wieloletni dyrektor szkoły; doktorant Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach; autor licznych publikacji z zakresu zarządzania oświatą.

DARIUSZ SKRZYŃSKI

Prawnik, aplikant notarialny w Izbie Notarialnej w Warszawie, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego, project manager projektów oświatowych realizowanych z funduszy UE, absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Administrowania Funduszami Unijnymi w SGH; prowadzi szkolenia i konferencje dla kierowniczej kadry oświaty, rad pedagogicznych, nauczycieli oraz wychowawców; autor i współautor wielu artykułów, książek i publikacji elektronicznych skierowany do szkół i przedszkoli; aktualnie prowadzi kancelarię prawną specjalizująca się obsługą palcówek oświatowych oraz wydawców.

MAŁGORZATA KARWALA

Specjalista z zakresu organizacji i zarządzania oświatą z wieloletnim doświadczeniem w ewaluacji wewnętrznej, diagnozowaniu potrzeb rozwojowych placówki i organizowaniu współpracy zespołowej nauczycieli. Konsultant w zakresie wsparcia przedszkoli, szkół i placówek w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, organizacji kształcenia dzieci i uczniów niepełnosprawnych we współpracy z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi.

Pakiet plików udostępnianych drogą elektroniczną

III

2021

REKRUTACJA, RUCH KADROWY, BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE PLACÓWKI A COVID-19.

Procedury, narzędzia, dokumentacja

15 zestawów | 135 dokumentów

JUŻ GOTOWY!

 • Aktualne procedury związane z nauczaniem zdalnym i hybrydowym
 • Wnioski, zarządzenia i protokoły rekrutacji do szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • Procedury, arkusze, pisma związane ze stanowiskiem dyrektora
 • Dokumentacja oceny pracy nauczycieli
 • Dokumentacja stosunku pracy, urlopy, ZFŚS

Dokumentacja Dyrektora Szkoły

To kompletny zestaw dokumentacji potrzebnej do sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora przedszkola na etapie planowania, kontroli, ewaluacji i wspomagania. Wszystkie dokumenty są przygotowane w wersji edytowalnej i wypełnione wzorcową treścią dostosowaną do aktualnych przepisów i najnowszych zmian w prawie oświatowym.
Dokumentacja jest udostępniana

 1. na portalu www.nowynadzorpedagogiczny.pl w formie plików elektronicznych zebranych w pakiety dostępnych w abonamencie
 2. jako cykl 5 pakietów dostarczanych co dwa miesiące drogą mailową
 3. jako publikacja jednorazowa (pojedynczy pakiet) dostarczany drogą mailową

Formularz zamówienia

Wybierz wariant publikacji

Określ kto składa zamówienie

Firma / Instytucja

Osoba fizyczna